Receptionen i den Genuina Ortodoxa Kyrkan

ORDNING

för att mottaga någon

till den gammalkalendariska Ortodoxa Kyrkan

 

Denna ordning har blivit skriven för dem som vill förena sig med den sanna Ortodoxa Kyrkan, vilken kämpar på ett sätt som behagar Gud gentemot Ekumenikens pan-heresi, för att deras mottagande skall ske på ett ansvarsfullt och medvetet sätt.

Vi ber att de Ortodoxa herdarna använder denna ordning med ansvarsfullhet och gott omdöme; det vill säga, den måste föregås av biktens mysterium och kandidaten måste ha blivit fullständigt och klart informerad om de inblandande historiska och teologiska aspekterna.

 

A. INLEDNINGSBÖNER

 

Präst: Välsignad är vår Gud, städse, nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amen.

Präst: Ära åt Dig, vår Gud, ära åt Dig. Himmelske Konung, Tröstare, Du sanningens Ande, Du som är allestädes närvarande och uppfyller allt, det godas skatt, o Du Livgivare, kom och tag Din boning i oss och rena oss från allt ont och fräls, o Gode, våra själar.

Kör: Amen.

Läsare: Helige Gud, Helige Starke, Helige Odödlige, förbarma Dig över oss. (3)

Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Allraheligaste Treenighet, förbarma Dig över oss. Herre, rena oss från våra synder. Härskare, förlåt oss våra överträdelser. Helige, kom till oss och hela våra krankheter för Ditt namns skull.

Herre, förbarma Dig. (3)

Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Fader vår, som är i himlarna. Helgat varde Ditt namn. Tillkomme Ditt Rike. Ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde.

Präst: Ty riket är Ditt och makten och härligheten, Faderns och Sonens och Helige Andes, nu och alltid och i evigheters evighet.

Kör: Amen.

* * *

Apolytikion of Holy Pentecost

 

Plagal of Tone 4

 

Blessed art Thou, O Christ our God, Who hast shown forth the fishermen as all-wise by sending down upon them the Holy Spirit, and through them didst draw the inhabited earth into Thy net. O Thou Who lovest mankind, glory to Thee.

 

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit; 

both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

 

Kontakion of of Holy Pentecost

 

Plagal of Tone 4

 

Once, when He descended and confounded the tongues, the Most High divided the nations; but when He distributed the tongues of fire, He called all men into unity; and with one accord we glorify the All-Holy Spirit.

B. APOLYTIKIA

Pingstens apolytikion fjärde plagala tonen

Kör: Välsignad vare Du, o Kriste vår Gud, som genom att Du sände Den Helige Ande skänkte de som allena voro fiskare till yrket stor vishet och genom dem drogo in världen i Ditt nät, o Du människoälskare, ära vare Dig.

 

Ära åt Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheternas evighet. Amen.

Pingstens kontakion fjärde plagala tonen

När den Högste en gång steg ned för att förbistra tungomålen, söndrade Han folken. Men då han fördelade tungor av eld kallade Han alla till enhet. Därför prisa vi endräktigt den allraheligaste Anden.

* * *

C. PSALM 50

TROSBEKÄNNELSEN

 

Läsare: Herre, förbarma Dig. (12)

Ära åt Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Kommen, låtom oss tillbedja Gud, vår Konung.

Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla för Kristus, vår Konung och Gud.

Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla för Kristus själv, vår Konung och Gud.

 

K:

Kandidaten:

Psalm 50

Förbarma Dig över mig, o Gud, i Ditt stora förbarmande, utplåna min missgärning i Din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning, och rena mig från min synd. Ty jag känner min missgärning, och min synd är alltid inför mig. Mot Dig allena har jag syndat och gjort vad ont är inför Dig, på det att Du må finnas rättfärdig i Dina ord och segra när Du bliver dömd. Ty se, i synd är jag född, och i synd har min moder burit mig. Ty se, Du har ju behag till sanning; det dolda och hemliga i Din vishet har Du uppenbarat för mig. Du skall bestänka mig med isop, och jag skall bliva ren; Du skall två mig, och jag skall bliva vitare än snö. Du skall låta mig få höra fröjd och glädje; de ben som voro förnedrade skola jubla.  Vänd bort Ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande i mitt inre. Förkasta mig icke från Ditt ansikte, och tag icke Din Helige Ande ifrån mig. Låt mig åter få fröjdas över Din frälsning, och stärk mig med en ande som leder. Då skall jag lära överträdarna Dina vägar, och de ogudaktiga skola omvända sig till Dig. Rädda mig undan blodsutgjutelser, Gud, Du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över Din rättfärdighet. O Herre, Du skall upplåta mina läppar, och min mun skall förkunna Ditt lov. Ty hade Du önskat offer, skulle jag ha givit Dig det, till brännoffer har Du icke lust. Ett offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall Du, Gud, icke förakta. Gör väl mot Sion, o Herre, i Din godhet, så att Jerusalems murar byggs upp. Då skall rättfärdighetens offer glädja Dig, offergåvor och brännoffer. Då skola de offra tjurar på Ditt altare.

 

Kandidaten:

Trosbekännelsen

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, Skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är; 

Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på Honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom av den Helige Ande och Jungfrun Maria och blivit människa. Som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått efter Skrifterna; och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens Rike icke skall varda någon ände.

Och på den Helige Ande, Herren och Livgivaren, som utgår av Fadern, som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna.

Och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk Kyrka;

Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse;

Och förväntar de dödas uppståndelse;

Och den tillkommande världens liv. Amen.

* * *

D. BEKÄNNELSE AV TRON

Kandidaten tillägger: 

Bekännelse 

1. Som tillägg till detta, samtycker jag till och accepterar de sju ekumeniska koncilierna, som sammankallats med syftet att beskydda Kyrkans Ortodoxa dogmer, och de lokala synoder som de godkände och bekräftade.

2. Jag samtycker till alla klargöranden av den rätta tron som lärts ut av de Heliga Fäderna, under vägledning av den upplysande All-heliga Anden, så ock de Heliga Kanones, som dessa välsignade män traderade till Kyrkan för styrelsen av Kristi Heliga Kyrka och den goda moraliska ordningen, författade i enlighet med de Apostoliska Traditionerna och med innehållet i Evangeliernas gudomliga lära.

3. Allt som den Ortodoxa Enda, Heliga, Allmänneliga och Apostoliska Kyrkan bekänner och lär, bekänner också jag och tror, utan att tillägga något, utan att dra ifrån något, utan att förändra något, vare sig i dogma eller traditioner, utan förblivande i dessa och godkännande dessa i Gudsfruktan och i gott samvete. Allt som Hon fördömer som heterodox tro och förnekar, detta fördömer också jag och förnekar i evighet.

4. Jag är villig att lyda den Heliga Synoden i alla kyrkliga frågor, såsom den högsta auktoriteten för den Sanna Grekisk-ortodoxa kyrkan, som konstituerar fortsättningen på den Heliga, Allmänneliga och Apostoliska Kyrkan i Grekland och jag är villig att lyda hennes kanoniska biskopar och präster, som är i kommunion i tron och i Mysterierna med de lokala Sanna Ortodoxa kyrkorna allestädes.

5. Jag tror och bekänner att den Ortodoxa Tron inte är ”av människor”, utan härstammar från Jesu Kristi uppenbarelse, predikad av de Heliga Apostlarna, bekräftad av de Heliga Ekumeniska Koncilierna, traderad av de allra visaste ekumeniska Lärarna och gjord autentisk med de Heliga Martyrernas blod.

6. Jag accepterar tillsammans med de Heliga Sju Ekumeniska Konciliernas beslut, också de som antogs vid den Första-och-andra Synoden 861. Och som tillägg till dessa samtycker jag orubbligt till de beslut som togs av den Helige Fotios i Konstantinopel, åren 879-880, så väl som det Synodala Brevet vid synoden i Blachernae i Konstantinopel 1351, på den Helige Gregorios Palamas och den Helige Patriarken Kallistos’ I tid, i den starka tron att dessa synoder äger ekumenisk och allmännelig giltighetoch auktoritet i den Ortodoxa kyrkan.

7. Ytterligare ger jag samtycke och tilltro till de beslut som de Heliga Pan-Ortodoxa Synoderna tog som samlades 1583, 1587 och 1593, som visade sin avsky för och fördömde införandet i den Ortodoxa Kyrkan av den s.k. Gregorianska (eller den Nya) kalendern som kungjordes av Påven Gregorius XIII 1582.

8. Befrämjande därav, tror jag och bekänner såsom Ekumeniska och allmänneliga dokument för Ortodox tro, det patriarkala Brevet 1756 rörande dop av heterodoxa och den Synodala encyklikan 1848 från Österlandets mest heliga Patriarker, så väl som det Synodala dekretet 1872, vilket fördömde fylitism, och också det Synodala biskopliga episteln 1895, som konstituerar den slutgiltiga Sanna ortodoxa ecklesiologiska kungörelsen från patriarkatet av Konstantinopel före dess intåg i det ekumeniska  avfallet.

* * *

1. Jag tror att ekumenik är en synkretistisk pan-heresi och deltagandet i den s.k. ekumeniska rörelsen, som tog sin början vid begynnelsen av 1900-talet, är en förnekelse av den Ortodoxa kyrkans genuina katolicitet och unikhet. Jag tror fast att de som samtycker till och deltar i vilken heresi som helst är avfallna från trons sanning och Kyrkans enhet  och som ett resultat av detta, inte är i gemenskap med sann Ortodoxi, eftersom ”de som inte hör till sanningen, hör inte heller till Kristi kyrka” (Hl. Gregorios Palamas), då de berövats hennes heliga och gudomliggörande Nåd.

 

2. På samma sätt förnekar jag och på intet sätt accepterar Patriarkatet av Konstantinopels Brev 1920 med titeln: ”Till Kristi kyrkor överallt”, på grund av att den innehåller en komplett plan för att implementera ekumenik i praktiken och att den föregriper kalenderreformen av den s.k. pan-ortodoxa kongressen 1923 vilkens beslut effektuerades i Grekland 1924, och på så sätt överträdde de tre Pan-Ortodoxa synoderna på 1500-talet.

3. Som konsekvens av allt det föregående, anser jag även de Ortodoxa som deltog i grundandet av Kyrkornas världsråd 1948 och sedan dess har varit aktiva och verkande medlemmar av den, på så sätt odlande mellan-kristlig och interreligiös ekumenik, som avfallna i tron.

4. Jag förnekar och på intet sätt godkänner de s.k. pan-ortodoxa konsultationerna (från 1961 och framåt) som underlättade det förkastliga, ogiltiga och meningslösa ”Lyftandet av Anathema mellan den Västliga och Östliga Kyrkan” 1965, vilket dessutom i praktiken introducerade bortlyftandet av icke-gemenskap i bön och mysterierna mellan olika slags ekumenister, och som sedan dess har banat väg för, från ett ekumeniskt perspektiv, kallelsen till det s.k. Stora Pan-Ortodoxa Konciliet, för att fullständigt acceptera, stadfästa  och göra den synkretistiska ekumenikens heresi till dogma.

5. Slutligen accepterar jag de synodala besluten från de lokala Sanna Ortodoxa Kyrkorna, som fördömde synkretistisk ekumenism: det vill säga den Ryska Utlandskyrkan (1983), den Sanna Ortodoxa kyrkan i Grekland (1998) och den Sanna Ortodoxa Kyrkan i Rumänien, och anser samtidigt att de som nedtecknat sina namn i ekumeniska deklarationer, och även de som på något sätt kommunicerar med dem – prästerskap och lekfolk – eller som accepterar eller tolererar, eller är likgiltiga inför sina ekumeniska herdars åsikter, som fallna, med dem, från den Sanna Ortodoxa Kyrkan.

* * *

Jag bekänner och omfamnar helhjärtat Ortodoxin. Genom Gudomlig Nåd, med iver och av min egen fria vilja närmar jag mig den sanna gammelkalendariska Ortodoxa  Kyrkan, vilken följer den traditionella kyrkokalendern och gör gott motstånd mot Ekumenikens pan-heresi, vilket behagar Gud.

Jag avbryter alla kyrkliga relationer och gemenskap i Mysterierna med de innovativa ekumenisterna.

Följande läses endast av kandidater som mottages från en jurisdiktion som följer den nya kalendern:

[Jag uttrycker min djupa ånger för att hittills ha följt den nya kalendern.

Jag lovar hädanefter att, med vår Frälsare Jesu Kristi hjälp, jag skall vara en trogen efterföljare av den kalendariska räkning för festdagar och fastor som fäderna givit oss, såsom det bevarats av den Heliga Ortodoxa kyrkan.]

 

Prästen läser den vanliga förlåtelsebönen

* * *

E. OBSERVERA

Efter det att stiftets biskopen beslutat vad som är pastoralt lämpligast smörjes kandidaten med den Heliga Krisman på pannan, ögonen, näsan, munnen, hakan, öronen, händerna, bröstet och knäna med orden ”den Helige Andes insegel. Amen.”

* * *

F. BÖNER

Diakon: Förbarma Dig över oss, o Gud, efter Din stora nåd. Vi bedja Dig; bönhör oss och förbarma Dig över oss.

Kör: Herre förbarma Dig (3)

Diakon: Åter bedja vi om nåd, liv, frid, hälsa, frälsning, beskydd samt förlåtelse och tillgift för alla synder åt Guds tjänare N.N., som av Dig väntar sig stor och rik Nåd.

Kör: Herre förbarma Dig (3)

Diakon:Åter bedja vi att han/hon/de må bli räknade i Din utvalda skara och att han/hon/de må bliva bevarade orubbligt i Din sanna och frälsande tro och att han/hon/de må bliva smyckade med alla Dina rika Gåvor.

Kör: Herre förbarma Dig (3)

 

 

Bön för mottagande

O Härskare, Herre vår Gud, Du människoälskande ochNådens källa, Du som skänker syndarna olika vägar till omvändelse och visar alla de som gått fel den rätta vägen, så att ingen av dem  förgås, utan att alla kan blivafrälsta. 

Vi tackar Dig, för att du har upplyst din tjänare (N.N.) genom din Nåds ljus och räknat honom/henne/dem värdigaatt närma sig Dig och bliva inskrivna i den gammalkalendariska Ortodoxa Kyrkan som motstår innovation; 

Mottag honom/henne/dem som närmar sig i omvändelse och utan hyckleri och förlåt honom/henne/dem för att de följt ekumenismens avfall och kalenderinnovationen 

Räkna honom/henne/dem med din utvalda flock som orubbligt följer den ortodoxa kalendariska räkning som fäderna givit oss; bevara honom/henne/dem i din sanna och frälsande tro, och smycka honom/henne/dem med dina rika gåvor, så att han/hon/de kan bli värdiga Dina himmelska goda ting.

Ty Du är en barmhärtighetens Gud, nådig och människoälskande och till Dig uppsända vi ära och tacksägelse till Fadern och till Sonen och till den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. 

Kör: Amen.

* * *

G. AVSKEDET

Präst: Ära åt Dig, o Kristus vår Gud och vårt hopp, ära åt Dig.

Läsare: Ära åt Fadern. Nu och alltid. Herre, förbarma Dig (3). Helige Fader, välsigna! 

Präst: Må Kristus, vår sanne Gud, som i formen av eldstungor sände ned den allheliga Anden från himlarna över Sina heliga lärjungar och apostlar, genom förbönerna av Sin allrarenaste och mest tadelfria heliga Moder, genom kraften av det ärade och livgivande Korset, genom de ärovördiga, himmelska, okroppsliga krafternas beskydd, genom förbönerna av den ärorika, härliga profeten, förelöparen och döparen Johannes, de heliga, ärade och högtlovade Apostlarna, de heliga, ärade och segerrika martyrerna, våra rättfärdiga och gudabärande fäder, (kyrkans helgon), de heliga, rättfärdiga Guds anfäder Joakim och Anna, (dagens helgon) vilkens /vilkas minne vi firar, och alla helgon -må Han förbarma Sig över oss och frälsa oss, ty Han är god och människoälskande.

Genom våra heliga fäders förböner, Herre Jesu Kriste vår Gud, förbarma Dig över oss och fräls oss.

Kör: Amen.

 

2

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s